Coding Potential Calculator
HOME RUN CPC DOCUMENTS CONTACT

Team Members
Lei Kong, Yong Zhang, Zhi-Qiang Ye, Xiao-Qiao Liu, Shu-Qi Zhao, Li-Ping Wei, Ge Gao
Email
Team cpc_AT_mail_DOT_cbi_DOT_pku_DOT_edu_DOT_cn
Li-Ping Wei weilp_AT_mail_DOT_cbi_DOT_pku_DOT_edu_DOT_cn
Ge Gao gaog_AT_mail_DOT_cbi_DOT_pku_DOT_edu_DOT_cn
Address
Center for Bioinformatics, Peking University, Beijing, China, 100871